REGULAMIN STOWARZYSZENIA STRAŻ OCHRONY PRZYRODY ZIEMI CHEŁMIŃSKIEJ

                                        Regulamin Stowarzyszenia Zwykłego

1.Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę: Straż Ochrony Przyrody Ziemi Chełmińskiej. W

dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.

2.Terenem działania Stowarzyszenia jest powiat Chełmno i historyczny teren Ziemi

Chełmińskiej.

3.Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Chełmno.

4.Stowarzyszenie jest związane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego

Regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r.Prawo o stowarzyszeniach.

5.Stowarzyszenie oparta jest na pracy społecznej jej członków.

6.Cele stowarzyszenia to:

a/ Troska i praktyczne działanie w kierunku zachowania naturalnego środowiska jako

wspólnego dobra ludzkości w Polsce.

B/ Podnoszenie i pogłębianie czynnego uczestnictwa w ochronie zasobów naturalnych.

C/ Uświadamianie i popularyzowanie przepisów o ochronie przyrody.

D/ Wspieranie wszelkich inicjatyw proekologicznych indywidualnych i zbiorowych.

E/ Realizacje innych zadań w zakresie objętym celami Stowarzyszenia.

7.Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

8.a/ Organizowanie patroli na terenie Powiatu.

B/ Prowadzenie i popieranie badań w dziedzinie ochrony środowiska,ekologi i ekonomi

regionu.

C/ Współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi

stowarzyszeniami w zakresie ochrony środowiska i ochrony zwierząt.

D/ Organizowanie imprez kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych w tym kursy,

szkolenia,rajdy,zloty,obozy,wycieczki,ogniska,konkursy o tematyce ekologicznej.

E/ Nawiązywanie kontaktów i współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i

organizacjami mogącymi wesprzeć Powiatowe inicjatywy ekologiczne.

F/ Inicjowanie rozwiązań organizacyjno-prawnych i technicznych dla poprawy istniejącego

stanu środowiska

G/ Społeczną kontrolą przestrzegania prawa a szczególnie z zakresie ochrony środowiska,

prawa wodnego i gospodarki przestrzennej.

H/ Kontrola wędkarzy i rybaków zgodnie z regulaminem PZW z udziałem członków PZW.

I/ Kontrola myśliwych zgodnie z regulaminem PZŁ z udziałem członków PZŁ.

J/ Udzielanie pierwszej pomocy turystom przebywającym w terenie.

K/ Podejmowanie działań w charakterze interwencyjnym.

L/ Uczestniczyć w pracach władz Państwowych i Samorządowych,komisjach i komitetach

powołanych przez te władze.

Ł/ Występowanie z inicjatywą oraz postulatami obejmowania ochroną prawną gatunków roślin

i zwierząt,tworów przyrody,krajobrazu i innych składników środowiska przyrodniczego.

M/ Walką z przejawianiem niszczenia lub uszkadzania obiektów chronionej przyrody.

N/ Zwalczanie nielegalnych ujść ściekowych do zbiorników wodnych.

Ń/ Ochroną linii brzegowej i trzcin.

O/ Współdziałanie z właściwymi organami państwowymi w zakresie ścigania winnych okrutnego

obchodzenia się ze zwierzętami oraz wnioskowanie o ich ukaranie.

U/ Branie czynnych udziałów w walce z pożarami,powodziami oraz innych klęsk żywiołowych

w kraju w ramach formacji Obrony Cywilnej Kraju

P/ Promowanie Powiatu na zewnątrz

9.Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do

czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych,będąca obywatelem Polskim która

złoży pisemną Deklarację Członkowską.

10.Przyjęcie nowych członków dokonuje Zebranie Członków uchwałą podjętą w ciągu

14 dni od daty złożonej deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków.

11.Członek Stowarzyszenia ma prawo:

a/ wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.

B/ zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.

C/ korzystać z urządzeń,świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.

D/ nosić odznakę Straży Ochrony Przyrody oraz umundurowania organizacyjnego.

E/ nosić emblematy i plakietki pełnionej funkcji na mundurze organizacyjnym

12.Członek zwyczajny jest obowiązany:

a/ przestrzegać postanowień statutu,regulaminu uchwał władz Stowarzyszenia.

B/aktywnie uczestniczyć w realizacji zadań statutowo-programowych Stowarzyszenia.

C/regularnie opłacać składkę członkowską.

D/reprezentować godnie Stowarzyszenie na zewnątrz

13.Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a/ dobrowolnego ustąpienia

b/ skreślenia z listy członków na mocy uchwały zebrania członków Stowarzyszenia

wskutek zalegania w opłacaniu składek członkowskich za okres dłuższy niż 12 miesięcy

po pisemnym upomnieniu oraz postępowaniu niezgodnemu z celami Stowarzyszenia.

14.Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do zebrania członków

w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie członków rozpatruje

odwołanie w czasie najbliższych obrad,a jego decyzja jest ostateczna.

15.Władzami Stowarzyszenia są:

a/ zebranie członków

b/ Przedstawiciel

16.Decyzje zebrania członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może

zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

17.Uchwały zebrania członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów

przy obecnej przynajmniej połowy osób uprawnionych do głosowania chyba,że regulamin

stanowi inaczej. W sprawach określonych w par.19 pkt.6-10 wymagana jest obecność

wszystkich członków.

18.Zebranie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia,które podejmuje decyzje we

wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia,o ile regulamin

nie stanowi inaczej.

19.Do kompetencji Walnego Zebrania należy min:

a/ustalenie kierunków działania i rozwoju

b/wybór i odwołanie Przedstawiciela.

C/przyjmowanie i odwoływanie członków

d/uchwalanie zmian regulaminu

e/podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

F/podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego

20.Zebranie członków zwołuje przedstawiciel lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zebraniem

członków kieruje Przewodniczący Zebrania.

21.Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Przedstawiciela wybieranego przez Zebranie

członków na 3 letnią kadencję. Przedstawiciel może zostać odwołany przez zebranie

członków.

22.Do zakresu działania Przedstawiciela należy:

a/reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz

b/zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia

c/zwoływanie zebrania członków i przewodniczy obradom.

Utworzono za pomocą Mozello – to najłatwiejszy sposób tworzenia witryn internetowych.

 .